Polityka prywatności

IMPAKT S.A. bardzo poważnie traktuje kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbałość o to, żeby nie musieli Państwo martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.
Odwiedziny na naszej stronie i przeglądanie większości informacji dotyczących spółki, jej produktów i usług są możliwe bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednak na niektórych podstronach możemy poprosić Państwa o określone informacje, z których część może być uważana za dane osobowe.
Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymamy od Państwa, na przykład kiedy będą Państwo korzystali z naszej strony. Niniejsza polityka dotyczy zarówno wszystkich odwiedzających stronę internetową jak również wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.
Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w tej sprawie, prosimy kontaktować się z naszą obsługą klienta poprzez menu „kontakt” na naszej stronie internetowej.

1. Definicje

„IMPAKT”: IMPAKT S.A. z siedzibą w Mosinie, ul. Stanisława Lema 16, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000585900 w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS. IMPAKT pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na adres zgody@impakt.com.pl.

„Użytkownik (użytkownicy)”: użytkownik lub użytkownicy strony, łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;

„Strona internetowa”: strona internetowa dostępna pod następującym głównym adresem URL: www.IMPAKT.com.pl oraz nasze domeny krajowe.

„Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Na niektórych podstronach naszej strony internetowej, IMPAKT będzie gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się), dane korespondencyjne (adres, miasto, ulica, kod pocztowy), dane podmiotu, dla którego Państwo pracują wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu i Państwa zawodową funkcją.

3. Poufność danych osobowych

IMPAKT dba przede wszystkim o to, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych, starając się w ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa danych osobowych. W szczególności zwracamy uwagę na bezpieczeństwo w zakresie poniższych kwestii:
 • korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących;
 • stosowanie ochrony hasłem;
 • żądanie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz
 • ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych

4. Gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej strony internetowej wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku IMPAKT jednoznacznie zastrzega, że pełny dostęp do strony internetowej uzyskają Państwo dopiero po podaniu wymaganych informacji oraz zaakceptowaniu odpowiednich polityk i warunków.

Ponadto IMPAKT może gromadzić Państwa dane osobowe:
 • podczas tworzenia internetowego konta użytkownika;
 • przy wysłaniu wiadomości kontaktowej;
 • przy zamawianiu newslettera;
 • w przypadku udziału w konkursie, loterii lub innej promocji;
 • w przypadku wypełniania ankiety;
 • w przypadku przystąpienia do rekrutacji


IMPAKT będzie jednocześnie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla powyższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą w dyspozycji IMPAKT przez okres trwania Państwa współpracy z IMPAKT bądź współpracy pomiędzy IMPAKT, a podmiotem, dla którego Państwo pracują, a także później przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny IMPAKT do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

5. Cele wykorzystania danych osobowych

Wszystkie przekazywane przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach.
IMPAKT może wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów („cele”):
 • zarejestrowanie Państwa na stronie internetowej jako użytkownika oraz świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej;
 • zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera;
 • obsługa zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej;
 • badania i analiza rynku oraz klientów, produktów i usług IMPAKT;
 • ułatwienie IMPAKT oceny produktów i usług firmy, a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń;
 • dokumentacja wewnętrzna;
 • marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą zdaniem IMPAKT Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach
 • organizowanie konkursów i/lub innych działań promocyjnych;
 • rekrutacja;
 • realizacja obowiązków IMPAKT przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
 • ochrona praw IMPAKT zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

6. Ujawnianie danych osobowych

IMPAKT nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem:
 • przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom IMPAKT świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu IMPAKT;
 • nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków IMPAKT związanych ze stroną internetową;
 • jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów IMPAKT, jej klientów lub spółek stowarzyszonych bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

7. Marketing bezpośredni

Na stronach rejestracyjnych oraz innych podstronach tej strony internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o wskazanie, czy chcą Państwo otrzymywać określone informacje pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będzie to oznaczało, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez IMPAKT Państwa danych osobowych do dostarczania Państwu informacji na temat jej produktów, działań promocyjnych oraz ofert specjalnych, a także wszelkich innych informacji o produktach czy usługach IMPAKT.

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z opcji rezygnacji umieszczanej w każdym e-mailu o charakterze marketingu bezpośredniego, lub, jeżeli zarejestrowali się Państwo jako użytkownik, poprzez zmianę ustawień konta.

W przypadku pracowników lub osób reprezentujących podmioty, z którymi Administrator prowadzi współpracę gospodarczą lub które mogą być zainteresowane taką współpracą i którym to podmiotom Administrator lub osoby, które powierzają przetwarzanie danych w tym zakresie, zamierza przedstawić ofertę handlową – Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych zawierających oferty zmiany lub rozszerzenia zakresu współpracy albo podjęcia współpracy. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę, która powierzyła mu przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na prowadzeniu marketingu oferowanych towarów i usług.

Dane kontaktowe pracowników lub osób reprezentujących podmioty, z którymi Administrator prowadzi współpracę gospodarczą lub które mogą być zainteresowane taką współpracą zostały przez Administratora pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, to jest Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz stron internetowych i profilów w mediach społecznościowych takich podmiotów.

8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Na podstawie przepisów Rozporządzenia, jesteście Państwo uprawnieni do:
 1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od IMPAKT potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. IMPAKT dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, IMPAKT może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a IMPAKT ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku IMPAKT graniczy przetwarzanie tylko i wyłącznie do określonych przez Państwa celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez IMPAKT oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na IMPAKT może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
 7. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

9. Małoletni

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez tej zgody, IMPAKT nie będzie zapisywać danych takich osób, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim.
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, personalizowania treści, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w sklepie. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Dostosowujemy się do Ciebie
Używamy ciasteczek, dzięki którym nasza strona jest dla Ciebie bardziej przyjazna i działa niezawodnie.

Ustawienia ciasteczek

Poniżej możesz sprawdzić, jakie dane zbieramy w ciasteczkach i po co je zbieramy. Nie na wszystkie musisz się zgodzić. Zawsze możesz zmienić swój wybór na stronie ciasteczek.
Ciasteczka, dzięki którym działa strona
Są niezbędne, by nasza strona działała prawidłowo, dlatego nie możesz z nich zrezygnować. Danych z tych ciasteczek używamy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i wykrywać ewentualne błędy na naszej stronie.
Zgoda na przechowywanie danych dotyczących reklam
Pozwól na przechowywanie danych dotyczących reklam, co umożliwia personalizację i optymalizację wyświetlanych reklam w zgodzie z Twoimi preferencjami.
Zgoda na wykorzystanie danych użytkownika w celach reklamowych
Umożliwia wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych, co pozwala na lepsze dopasowanie reklam do indywidualnych preferencji i zachowań użytkownika.
Zgoda na personalizację reklam
Pozwól na personalizację reklam na podstawie informacji o Twoich zainteresowaniach i zachowaniach, co prowadzi do bardziej odpowiednich i skutecznych reklam.
Zgoda na przechowywanie danych analitycznych
Pozwól na przechowywanie danych analitycznych w celu śledzenia i analizowania ruchu na stronie internetowej, co pomaga w zrozumieniu zachowań użytkowników i doskonaleniu doświadczenia online.
Zgoda na przechowywanie danych funkcjonalnych
Umożliwia przechowywanie danych funkcjonalnych, które są niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności strony internetowej, takiej jak preferencje użytkownika czy ustawienia językowe.
Zgoda na przechowywanie danych do personalizacji
Pozwól na przechowywanie danych służących do personalizacji treści i doświadczenia użytkownika na stronie internetowej, co pozwala na lepsze dopasowanie zawartości do indywidualnych preferencji.
Zgoda na przechowywanie danych bezpieczeństwa
Umożliwia przechowywanie danych służących do zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej, co pomaga w identyfikowaniu i zapobieganiu próbom naruszenia bezpieczeństwa oraz ochronie poufności danych użytkowników.